Některé věci si nazpaměť prostě nepamatujeme.

 Ale je dobré je mít někde zapsané tak,

abychom obsah rychle pochopili.

 

 

    

 

Kombinované S-Věty:

... Pokyny pro zacházení s chemikáliemi.

 

    S1/2:     Uchovávejte uzamčené a mimo dosah dětí
    S3/7:  
    Uchovávejte obal těsně uzavřený na chladném místě
    S3/9/14:     Uchovávejte na chladném, dobře větraném místě odděleně od … (vzájemně se vylučující látky uvede výrobce)

    S3/9/14/49:

    Uchovávejte pouze v původním obalu na chladném dobře větraném místě, odděleně od … (vzájemně se vylučující látky uvede výrobce)

    S3/9/49:     Uchovávejte pouze v původním obalu na chladném, dobře větraném místě
    S3/14:     Uchovávejte na chladném místě, odděleně od (vzájemně se vylučující látky uvede výrobce)
    S7/8:     Uchovávejte obal těsně uzavřený a suchý
    S7/9:     Uchovávejte obal těsně uzavřený, na dobře větraném místě
    S7/47:     Uchovávejte obal těsně uzavřený, při teplotě nepřesahující … °C (specifikuje výrobce)
    S20/21:     Nejezte, nepijte a nekuřte při používání
    S24/25:     Zamezte styku s kůží a očima
    S27/28:

    Po styku s kůží okamžitě odložte veškeré kontaminované oblečení a kůži okamžitě omyjte velkým množstvím … (specifikuje výrobce)

    S29/35:     Nevylévejte do kanalizace, tento materiál a jeho obal musí být zneškodněny bezpečným způsobem
    S29/56:     Nevylévejte do kanalizace, zneškodněte tento materiál a jeho obal ve sběrném místě pro zvláštní nebo nebezpečné odpady
    S36/37:     Používejte vhodný ochranný oděv a ochranné rukavice
    S36/37/39:
    Používejte vhodný ochranný oděv, ochranné rukavice a ochranné brýle nebo obličejový štít
    S36/39:
    Používejte vhodný ochranný oděv a ochranné brýle nebo obličejový štít
    S37/39:     Používejte vhodné ochranné rukavice a ochranné brýle nebo obličejový štít
    S47/49:     Uchovávejte pouze v původním obalu při teplotě nepřesahující … °C (specifikuje výrobce)