Některé věci si nazpaměť prostě nepamatujeme.

 Ale je dobré je mít někde zapsané tak,

abychom obsah rychle pochopili.

 

 

 

 

Základní S-Věty:

...Pokyny pro zacházení s chemikáliemi.

 

    S1:  Uchovávejte uzamčené
    S2:  Uchovávejte mimo dosah dětí
    S3:  Uchovávejte na chladném místě
    S4:  Uchovávejte mimo obytné objekty
    S5:  Uchovávejte pod … (příslušnou kapalinu specifikuje výrobce)
    S6:  Uchovávejte pod … (inertní plyn specifikuje výrobce)
    S7:  Uchovávejte obal těsně uzavřený
    S8:  Uchovávejte obal suchý
    S9:  Uchovávejte obal na dobře větraném místě
    S12:  Neuchovávejte obal těsně uzavřený
    S13:  Uchovávejte odděleně od potravin, nápojů a krmiv
    S14:  Uchovávejte odděleně od … (vzájemně se vylučující látky uvede výrobce)
    S15:     
 Chraňte před teplem
    S16:  Uchovávejte mimo dosah zdrojů zapálení - Zákaz kouření
    S17:  Uchovávejte mimo dosah hořlavých materiálů
    S18:  Zacházejte s obalem opatrně a opatrně jej otevírejte
    S20:  Nejezte a nepijte při používání
    S21:  Nekuřte při používání
    S22:  Nevdechujte prach
    S23:  Nevdechujte plyny/dýmy/páry/aerosoly (příslušný výraz specifikuje výrobce)
    S24:  Zamezte styku s kůží
    S25:  Zamezte styku s očima
    S26:  Při zasažení očí okamžitě důkladně vypláchněte vodou a vyhledejte lékařskou pomoc
    S27:  Okamžitě odložte veškeré kontaminované oblečení
    S28:  Při styku s kůží okamžitě omyjte velkým množstvím … (vhodnou kapalinu specifikuje výrobce)
    S29:  Nevylévejte do kanalizace
    S30:  K tomuto výrobku nikdy nepřidávejte vodu
    S33:  Proveďte preventivní opatření proti výbojům statické elektřiny
    S35:  Tento materiál a jeho obal musí být zneškodněny bezpečným způsobem
    S36:  Používejte vhodný ochranný oděv
    S37:  Používejte vhodné ochranné rukavice
    S38:  V případě nedostatečného větrání používejte vhodné vybavení pro ochranu dýchacích orgánů
    S39:  Používejte osobní ochranné prostředky pro oči a obličej
    S40:  Podlahy a předměty znečistěné tímto materiálem čistěte … (specifikuje výrobce)
    S41:  V případě požáru nebo výbuchu nevdechujte dýmy
    S42:  Při fumigaci nebo rozprašování používejte vhodný ochranný prostředek k ochraně dýchacích orgánů (specifikaci uvede výrobce)
    S43:  V případě požáru použijte … (uveďte zde konkrétní typ hasicího zařízení. Pokud zvyšuje riziko voda, připojte „Nikdy nepoužívat vodu“)
    S45:  V případě nehody, nebo necítíte-li se dobře, okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc (je-li možno, ukažte toto označení)
    S46:  Při požití okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc a ukažte tento obal nebo označení
    S47:  Uchovávejte při teplotě nepřesahující … °C (specifikuje výrobce)
    S48:  Uchovávejte ve zvlhčeném stavu … (vhodnou látku specifikuje výrobce)
    S49:  Uchovávejte pouze v původním obalu
    S50:  Nesměšujte s … (specifikuje výrobce)
    S51:  Používejte pouze v dobře větraných prostorách
    S52:  Nedoporučuje se pro použití v interiéru na velké plochy
    S53:  Zamezte expozici - před použitím si obstarejte speciální instrukce
    S56:  Zneškodněte tento materiál a jeho obal ve sběrném místě pro zvláštní nebo nebezpečné odpady
    S57:  Použijte vhodný obal k zamezení kontaminace životního prostředí
    S59:  Informujte se u výrobce nebo dodavatele o regeneraci nebo recyklaci
    S60:  Tento materiál a jeho obal musí být zneškodněny jako nebezpečný odpad
    S61:  Zabraňte uvolnění do životního prostředí. Viz speciální pokyny nebo bezpečnostní listy
    S62:  Při požití nevyvolávejte zvracení: okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc a ukažte tento obal nebo označení
    S63:  V případě nehody při vdechnutí přeneste postiženého na čerstvý vzduch a ponechte jej v klidu
    S64:  Při požití vypláchněte ústa velkým množstvím vody (pouze je-li postižený při vědomí)