Některé věci si nazpaměť prostě nepamatujeme.

 Ale je dobré je mít někde zapsané tak,

abychom obsah rychle pochopili.

 

 

 

 

Kombinované R-Věty:

...Věty, upozorňující na rizika látek.

 

    R14/15:  Prudce reaguje s vodou za uvolňování extrémně hořlavých plynů
    R15/29:  Při styku s vodou uvolňuje toxický, extrémně hořlavý plyn
    R20/21:  Zdraví škodlivý při vdechování a při styku s kůží
    R20/22:  Zdraví škodlivý při vdechování a při požití
    R20/21/22:  Zdraví škodlivý při vdechování, styku s kůží a při požití
    R21/22:  Zdraví škodlivý při styku s kůží a při požití
    R23/24:  Toxický při vdechování a při styku s kůží
    R23/25:  Toxický při vdechování a při požití
    R23/24/25:  Toxický při vdechování, styku s kůží a při požití
    R24/25:  Toxický při styku s kůží a při požití
    R26/27:  Vysoce toxický při vdechování a při styku s kůží
    R26/28:  Vysoce toxický při vdechování a při požití
    R26/27/28:  Vysoce toxický při vdechování, styku s kůží a při požití
    R27/28:  Vysoce toxický při styku s kůží a při požití
    R36/37:  Dráždí oči a dýchací orgány
    R36/38:  Dráždí oči a kůži
    R36/37/38:  Dráždí oči, dýchací orgány a kůži
    R37/38:  Dráždí dýchací orgány a kůži
    R39/23:  Toxický: nebezpečí velmi vážných nevratných účinků při vdechování
    R39/24:  Toxický: nebezpečí velmi vážných nevratných účinků při styku s kůží
    R39/25:  Toxický: nebezpečí velmi vážných nevratných účinků při požití
    R39/23/24:  Toxický: nebezpečí velmi vážných nevratných účinků při vdechování a při styku s kůží
    R39/23/25:  Toxický: nebezpečí velmi vážných nevratných účinků při vdechování a při požití
    R39/24/25:  Toxický: nebezpečí velmi vážných nevratných účinků při styku s kůží a při požití
    R39/23/24/25:  Toxický: nebezpečí velmi vážných nevratných účinků při vdechování, styku s kůží a při požití
    R39/26:  Vysoce toxický: nebezpečí velmi vážných nevratných účinků při vdechování
    R39/27:  Vysoce toxický: nebezpečí velmi vážných nevratných účinků při styku s kůží
    R39/28:  Vysoce toxický: nebezpečí velmi vážných nevratných účinků při požití
    R39/26/27:  Vysoce toxický: nebezpečí velmi vážných nevratných účinků při vdechování a při styku s kůží
    R39/26/28:  Vysoce toxický: nebezpečí velmi vážných nevratných účinků při vdechování a při požití
    R39/27/28:  Vysoce toxický: nebezpečí velmi vážných nevratných účinků při styku s kůží a při požití
    R39/26/27/28:  Vysoce toxický: nebezpečí velmi vážných nevratných účinků při vdechování, styku s kůží a při požití
    R42/43:  Může vyvolat senzibilizaci při vdechování a při styku s kůží
    R48/20:  Zdraví škodlivý: nebezpečí vážného poškození zdraví při dlouhodobé expozici vdechováním
    R48/21:  Zdraví škodlivý: nebezpečí vážného poškození zdraví při dlouhodobé expozici stykem s kůží
    R48/22:  Zdraví škodlivý: nebezpečí vážného poškození zdraví při dlouhodobé expozici požíváním
    R48/20/21:  Zdraví škodlivý: nebezpečí vážného poškození zdraví při dlouhodobé expozici vdechováním a stykem s kůží
    R48/20/22:  Zdraví škodlivý: nebezpečí vážného poškození zdraví při dlouhodobé expozici vdechováním a požíváním
    R48/21/22:  Zdraví škodlivý: nebezpečí vážného poškození zdraví při dlouhodobé expozici stykem s kůží a požíváním
    R48/20/21/22:  Zdraví škodlivý: nebezpečí vážného poškození zdraví při dlouhodobé expozici vdechováním, stykem s kůží a požíváním
    R48/23:  Toxický: nebezpečí vážného poškození zdraví při dlouhodobé expozici vdechováním
    R48/24:  Toxický: nebezpečí vážného poškození zdraví při dlouhodobé expozici stykem s kůží
    R48/25:  Toxický: nebezpečí vážného poškození zdraví při dlouhodobé expozici požíváním
    R48/23/24:  Toxický: nebezpečí vážného poškození zdraví při dlouhodobé expozici vdechováním a stykem s kůží
    R48/23/25:  Toxický: nebezpečí vážného poškození zdraví při dlouhodobé expozici vdechováním a požíváním
    R48/24/25:  Toxický: nebezpečí vážného poškození zdraví při dlouhodobé expozici stykem s kůží a požíváním
    R48/23/24/25:  Toxický: nebezpečí vážného poškození zdraví při dlouhodobé expozici vdechováním, stykem s kůží a požíváním
    R50/53:  Vysoce toxický pro vodní organismy, může vyvolat dlouhodobé nepříznivé účinky ve vodním prostředí
    R51/53:  Toxický pro vodní organismy, může vyvolat dlouhodobé nepříznivé účinky ve vodním prostředí
    R52/53:  Škodlivý pro vodní organismy, může vyvolat dlouhodobé nepříznivé účinky ve vodním prostředí
    R68/20:  Zdraví škodlivý: možné nebezpečí nevratných účinků při vdechování
    R68/21:  Zdraví škodlivý: možné nebezpečí nevratných účinků při styku s kůží
    R68/22:  Zdraví škodlivý: možné nebezpečí nevratných účinků při požití
    R68/20/21:  Zdraví škodlivý: možné nebezpečí nevratných účinků při vdechování a při styku s kůží
    R68/20/22:  Zdraví škodlivý: možné nebezpečí nevratných účinků při vdechování a při požití
    R68/21/22:  Zdraví škodlivý: možné nebezpečí nevratných účinků při styku s kůží a při požití
    R68/20/21/22:  Zdraví škodlivý: možné nebezpečí nevratných účinků při vdechování, styku s kůží a při požití