Některé věci si nazpaměť prostě nepamatujeme.

 Ale je dobré je mít někde zapsané tak,

abychom obsah rychle pochopili.

 

 

 

 

Základní R-Věty:

...Věty, upozorňující na rizika látek.

 

    R1:  Výbušný v suchém stavu
    R2:  Nebezpečí výbuchu při úderu, tření, ohni nebo působením jiných zdrojů zapálení
    R3:  Velké nebezpečí výbuchu při úderu, tření, ohni nebo působením jiných zdrojů zapálení
    R4:  Vytváří vysoce výbušné kovové sloučeniny
    R5:  Zahřívání může způsobit výbuch
    R6:  Výbušný za přístupu i bez přístupu vzduchu
    R7:  Může způsobit požár
    R8:  Dotek s hořlavým materiálem může způsobit požár
    R9:  Výbušný při smíchání s hořlavým materiálem
    R10:  Hořlavý
    R11:  Vysoce hořlavý
    R12:  Extrémně hořlavý
    R14:  Prudce reaguje s vodou
    R15:  Při styku s vodou uvolňuje extrémně hořlavé plyny
    R16:  Výbušný při smíchání s oxidačními látkami
    R17:  Samovznětlivý na vzduchu
    R18:  Při používání může vytvářet hořlavé nebo výbušné směsi par se vzduchem
    R19:  Může vytvářet výbušné peroxidy
    R20:  Zdraví škodlivý při vdechování
    R21:  Zdraví škodlivý při styku s kůží
    R22:  Zdraví škodlivý při požití
    R23:  Toxický při vdechování
    R24:  Toxický při styku s kůží
    R25:  Toxický při požití
    R26:  Vysoce toxický při vdechování
    R27:  Vysoce toxický při styku s kůží
    R28:  Vysoce toxický při požití
    R29:  Uvolňuje toxický plyn při styku s vodou
    R30:  Při používání se může stát vysoce hořlavým
    R31:  Uvolňuje toxický plyn při styku s kyselinami
    R32:  Uvolňuje vysoce toxický plyn při styku s kyselinami
    R33:  Nebezpečí kumulativních účinků
    R34:  Způsobuje poleptání
    R35:  Způsobuje těžké poleptání
    R36:  Dráždí oči
    R37:  Dráždí dýchací orgány
    R38:  Dráždí kůži
    R39:  Nebezpečí velmi vážných nevratných účinků
    R40:  Podezření na karcinogenní účinky
    R41:  Nebezpečí vážného poškození očí
    R42:  Může vyvolat senzibilizaci při vdechování
    R43:  Může vyvolat senzibilizaci při styku s kůží
    R44:  Nebezpečí výbuchu při zahřátí v uzavřeném obalu
    R45:  Může vyvolat rakovinu
    R46:  Může vyvolat poškození dědičných vlastností
    R48:  Při dlouhodobé expozici nebezpečí vážného poškození zdraví
    R49:  Může vyvolat rakovinu při vdechování
    R50:  Vysoce toxický pro vodní organismy
    R51:  Toxický pro vodní organismy
    R52:  Škodlivý pro vodní organismy
    R53:  Může vyvolat dlouhodobé nepříznivé účinky ve vodním prostředí
    R54:  Toxický pro rostliny
    R55:  Toxický pro živočichy
    R56:  Toxický pro půdní organismy
    R57:  Toxický pro včely
    R58:  Může vyvolat dlouhodobé nepříznivé účinky v životním prostředí
    R59:  Nebezpečný pro ozonovou vrstvu
    R60:  Může poškodit reprodukční schopnost
    R61:  Může poškodit plod v těle matky
    R62:  Možné nebezpečí poškození reprodukční schopnosti
    R63:  Možné nebezpečí poškození plodu v těle matky
    R64:  Může poškodit kojené dítě
    R65:  Zdraví škodlivý: při požití může vyvolat poškození plic
    R66:  Opakovaná expozice může způsobit vysušení nebo popraskání kůže
    R67:  Vdechování par může způsobit ospalost a závratě
    R68:  Možné nebezpečí nevratných účinků