Pamatovat si nemusíte ani nový systém.

Nový systém P- a H-vět nahrazuje věty

S a R. Poznejte, co se změnilo.

 

 

 

 

Základní P-Věty:

...Standardizované pokyny pro zacházení s látkami.

 

    P101:  Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku.
    P102:  Uchovávejte mimo dosah dětí.
    P103:  Před použitím si přečtěte údaje na štítku.
    P201:  Před použitím si obstarejte speciální instrukce.
    P202:  Nepoužívejte, dokud jste si nepřečetli všechny pokyny pro bezpečné zacházení a neporozuměli jim.
    P210:  Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení. Zákaz kouření.
    P211:  Nestříkejte do otevřeného ohně nebo jiných zdrojů zapálení.
    P220:  Uchovávejte/skladujte odděleně od oděvů/…/hořlavých materiálů.
    P221:  Proveďte preventivní opatření proti smíchání s hořlavými materiály…
    P222:  Zabraňte styku se vzduchem.
    P223:  Zabraňte styku s vodou.
    P230:  Uchovávejte ve zvlhčeném stavu
    P231:  Manipulace pod inertním plynem.
    P232:  Chraňte před vlhkem.
    P233:  Uchovávejte obal těsně uzavřený.
    P234:  Uchovávejte pouze v původním obalu.
    P235:  Uchovávejte v chladu.
    P240:  Uzemněte obal a odběrové zařízení.
    P241:  Používejte elektrické/ventilační/osvětlovací/…/zařízení do výbušného prostředí.
    P242:  Používejte pouze nářadí z nejiskřícího kovu.
    P243:  Proveďte preventivní opatření proti výbojům statické elektřiny.
    P244:  Udržujte ventily a příslušenství bez oleje a maziva.
    P250:  Nevystavujte obrušování/nárazům/…/tření.
    P251:  Nepropichujte nebo nespalujte ani po použití.
    P260:  Nevdechujte prach/dým/plyn/mlhu/páry/aerosoly.
    P261:  Zamezte vdechování prachu/dýmu/plynu/mlhy/par/aerosolů.
    P262:  Zabraňte styku s očima, kůží nebo oděvem.
    P263:  Zabraňte styku během těhotenství/kojení.
    P264:  Po manipulaci důkladně omyjte ….
    P270:  Při používání tohoto výrobku nejezte, nepijte ani nekuřte.
    P271:  Používejte pouze venku nebo v dobře větraných prostorách.
    P272:  Kontaminovaný pracovní oděv neodnášejte z pracoviště.
    P273:  Zabraňte uvolnění do životního prostředí.
    P280:  Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle/obličejový štít.
    P281:  Používejte požadované osobní ochranné prostředky.
    P282:  Používejte ochranné rukavice proti chladu/obličejový štít/ochranné brýle.
    P283:  Používejte ohnivzdorný/nehořlavý oděv.
    P284:  Používejte vybavení pro ochranu dýchacích cest.
    P285:  V případě nedostatečného větrání používejte vybavení pro ochranu dýchacích cest.