Pamatovat si nemusíte ani nový systém.

Nový systém P- a H-vět nahrazuje věty

S a R. Poznejte, co se změnilo.

 

 

 

 

Doplňkové H-Věty:

...Standardní věty o nebezpečnosti látek.

 

    EUH 001:      
 Výbušný v suchém stavu.
    EUH 006:  Výbušný za přístupu i bez přístupu vzduchu.
    EUH 014:  Prudce reaguje s vodou.
    EUH 018:  Při používání může vytvářet hořlavé nebo výbušné směsi par se vzduchem.
    EUH 019:  Může vytvářet výbušné peroxidy.
    EUH 044:  Nebezpečí výbuchu při zahřátí v uzavřeném obalu.
    EUH 029:  Uvolňuje toxický plyn při styku s vodou.
    EUH 031:  Uvolňuje toxický plyn při styku s kyselinami.
    EUH 032:  Uvolňuje vysoce toxický plyn při styku s kyselinami.
    EUH 066:  Opakovaná expozice může způsobit vysušení nebo popraskání kůže.
    EUH 070:  Toxický při styku s očima.
    EUH 071:  Způsobuje poleptání dýchacích cest.
    EUH 059:  Nebezpečný pro ozonovou vrstvu. 
    EUH 201:  Obsahuje olovo. Nemá se používat na povrchy, které mohou okusovat nebo olizovat děti.
    EUH 201A:  Pozor! Obsahuje olovo.
    EUH 202:  Kyanoakrylát. Nebezpečí. Okamžitě slepuje kůži a oči. Uchovávejte mimo dosah dětí.
    EUH 203:  Obsahuje chrom (VI). Může vyvolat alergickou reakci.
    EUH 204:  Obsahuje isokyanáty. Může vyvolat alergickou reakci.
    EUH 205:  Obsahuje epoxidové složky. Může vyvolat alergickou reakci.
    EUH 206:  Pozor! Nepoužívejte společně s jinými výrobky. Může uvolňovat nebezpečné plyny (chlor).
    EUH 207:  Pozor! Obsahuje kadmium. Při používání vznikají nebezpečné výpary. Viz informace dodané výrobcem.
    EUH 208:  Obsahuje (název senzibilizující látky). Může vyvolat alergickou reakci.
    EUH 209:  Při používání se může stát vysoce hořlavým.
    EUH 209A:  Při používání se může stát hořlavým.
    EUH 210:  Na vyžádání je k dispozici bezpečnostní list.
    EUH 401:  Dodržujte pokyny pro používání, abyste se vyvarovali rizik pro lidské zdraví a životní prostředí.