Pamatovat si nemusíte ani nový systém.

Nový systém P- a H-vět nahrazuje věty

S a R. Poznejte, co se změnilo.

 

 

 

 

Základní H-Věty:

...Standardní věty o nebezpečnosti látek.

 

    H200:  Nestabilní výbušnina
    H201:  Výbušnina; nebezpečí masivního výbuchu
    H202:  Výbušnina; vážné nebezpečí zasažení částicemi
    H203:  Výbušnina; nebezpečí požáru, tlakové vlny nebo zasažení částicemi
    H204:  Nebezpečí požáru nebo zasažení částicemi
    H205:  Při požáru může způsobit masivní výbuch
    H220:  Extrémně hořlavý plyn
    H221:  Hořlavý plyn
    H222:  Extrémně hořlavý aerosol
    H223:  Hořlavý aerosol
    H224:  Extrémně hořlavá kapalina a páry
    H225:  Vysoce hořlavá kapalina a páry
    H226:  Hořlavá kapalina a páry
    H228:  Hořlavá tuhá látka
    H229:  Nádoba je pod tlakem: při zahřívání se může roztrhnout
    H240:  Zahřívání může způsobit výbuch
    H241:  Zahřívání může způsobit požár nebo výbuch
    H242:  Zahřívání může způsobit požár
    H250:  Při styku se vzduchem se samovolně vznítí
    H251:  Samovolně se zahřívá: může se vznítit
    H252:  Ve velkém množství se samovolně zahřívá; může se vznítit
    H260:  Při styku s vodou uvolňuje hořlavé plyny, které se mohou samovolně vznítit
    H261:  Při styku s vodou uvolňuje hořlavé plyny
    H270:  Může způsobit nebo zesílit požár; oxidant
    H271:  Může způsobit požár nebo výbuch; silný oxidant
    H272:  Může zesílit požár; oxidant
    H280:  Obsahuje plyn pod tlakem; při zahřívání může vybuchnout
    H281:  Obsahuje zchlazený plyn; může způsobit omrzliny nebo poškození chladem
    H290:  Může být korozivní pro kovy
    H300:  Při požití může způsobit smrt
    H301:  Toxický při požití
    H302:  Zdraví škodlivý při požití
    H304:  Při požití a vniknutí do dýchacích cest může způsobit smrt
    H310:  Při styku s kůží může způsobit smrt
    H311:  Toxický při styku s kůží
    H312:  Zdraví škodlivý při styku s kůží
    H314:  Způsobuje těžké poleptání kůže a poškození očí
    H315: Dráždí kůži.
    H317:  Může vyvolat alergickou kožní reakci.
    H318:  Způsobuje vážné poškození očí.
    H319:  Způsobuje vážné podráždění očí.
    H330:  Při vdechování může způsobit smrt.
    H331:  Toxický při vdechování.
    H332:  Zdraví škodlivý při vdechování.
    H334:  Při vdechování může vyvolat příznaky alergie nebo astmatu nebo dýchací potíže.
    H335:  Může způsobit podráždění dýchacích cest.
    H336:  Může způsobit ospalost nebo závratě.
    H340:  Může vyvolat genetické poškození.
    H341:  Podezření na genetické poškození.
    H350:  Může vyvolat rakovinu.
    H351:  Podezření na vyvolání rakoviny.
    H360:  Může poškodit reprodukční schopnost nebo plod v těle matky.
    H361:  Podezření na poškození reprodukční schopnosti nebo plodu v těle matky.
    H362:  Může poškodit kojence prostřednictvím mateřského mléka.
    H370:  Způsobuje poškození orgánů.
    H371:  Může způsobit poškození orgánů.
    H372:  Způsobuje poškození orgánů při prodloužené nebo opakované expozici.
    H373:  Může způsobit poškození orgánů při prodloužené nebo opakované expozici.
    H400:  Vysoce toxický pro vodní organismy.
    H410:  Vysoce toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.
    H411:  Toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.
    H412:  Škodlivý pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.
    H413:  Může vyvolat dlouhodobé škodlivé účinky pro vodní organismy.
    H420:  Poškozuje veřejné zdraví a životní prostředí tím, že ničí ozon ve svrchních vrstvách atmosféry.